Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetovej stránky vedenej na adrese: www.potichu.sk je Potichu s. r. o., so sídlom Kladnianska 34, 821 05 Bratislava, IČO: 46 272 933, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 74687/B (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“), ktorá spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Súkromie užívateľov, dotknutých osôb navštevujúcich internetovú stránku www.potichu.sk je pre spoločnosť mimoriadne dôležité. Osobné údaje užívateľov sú spracúvané a využívajú sa len na účely, ktoré sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne internetovej stránky www.potichu.sk.

Účely a právne základy spracúvania

Osobné údaje spoločnosť spracováva na účely:

 • poskytovania odpovedí na otázky uvedených v kontaktnom formulári „Nový dopyt? Napíšte nám.“ https://www.potichu.sk/kontakt/; právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracúvaním osobných údajov, vyplnením a zaslaním kontaktného formulára užívateľ zároveň udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov; osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, email, telefón,informácia, z ktorého mesta pochádzate;
 • vybavenia objednávky / zmluvy – právnym základom spracúvania osobných údajov je uzavretie zmluvy; osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, email. telefónne číslo.

Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov:

 • Poskytovanie odpovedí na otázky uvedených v kontaktných formulároch – dva roky od vyplnenia kontaktného formulára.
 • Vybavenie objednávky/ zmluvy – Spoločnosť uchováva osobné údaje 2 roky od poslednej objednávky.

Tretie strany, sprostredkovatelia a príjemcovia

 • Poskytovanie odpovedí na otázky v uvedených kontaktných formulároch – osobné údaje nie sú poskytované žiadnej tretej strane/ sprostredkovateľovi/ príjemcovi. Osobné údaje spracúva len prevádzkovateľ.
 • Vybavenie objednávky – osobné údaje môžu byť poskytované sprostredkovateľovi, a to spoločnostiam, ktoré máme zazmluvnené pre prípadné potreby prepravy tovaru, a to:
  • ŠKP servis s.r.o., so sídlom: Záporožská 8, 851 01 Bratislava, IČO: 35813130, zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 24199/B
  • Green express s.r.o., so sídlom: Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 46 460 594, zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 78021/B
  • TOPTRANS EU, a.s., so sídlom: Na Priehon 50, Nitra 949 01, IČO: 36703923, zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 10363/N
  • JCD s.r.o., so sídlom: Funduš 6/215, Štvrtok na Ostrove 930 40, IČO: 36 239 160, zapísaná v OR SR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. č. 12258/T

Osobné údaje dotknutých osôb nie sú poskytované žiadnej tretej strane.

Ako dotknutá osoba nie ste povinná uviesť svoje osobné údaje pri ktoromkoľvek jednotlivom účele na spracúvanie osobných údajov, ale v takomto prípade s Vami nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah, resp. komunikovať s Vami v rámci predzmluvného vzťahu alebo zasielať informatívne emaily, poskytovať marketing.

Osobné údaje sa nikde nezverejňujú.
Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín, predpokladá sa cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do Českej republiky.

Práva užívateľov

Užívatelia ako dotknuté osoby majú nasledujúce práva:

 • Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu, má užívateľ právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa u zodpovednej
  osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré spoločnosť na jeho základe o užívateľovi spracúvala.
 • Právo na prístup – užívateľ ma právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o ňom má spoločnosť k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sú osobné údaje užívateľa používané.
 • Právo na opravu – na základe požiadavky užívateľa spoločnosť aktualizuje spracúvané osobné údaje.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – ak osobné údaje, ktoré o užívateľovi spoločnosť získala, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, má užívateľ právo požiadať o výmaz osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností je užívateľ oprávnený požiadať, aby spoločnosť prestala používať osobné údaje užívateľa, napr. v prípade, že podľa užívateľa sú osobné údaje spracúvané spoločnosťou nepresné alebo už ich spoločnosť nepotrebuje.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností je užívateľ oprávnený požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytol, na inú tretiu stranu. Toto právo sa však týka len osobných údajov, získaných na základe súhlasu alebo na základe zmluvy/ objednávky.
 • Právo namietať – užívateľ má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak sa užívateľ domnieva, že spoločnosť nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, má možnosť podať námietku, pričom ak sa preukáže, že uvedený oprávnený záujem neprevažuje nad záujmami užívateľa, spoločnosť nebude osobné údaje užívateľa ďalej spracúvať.

Spracúvanie údajov, ktoré sa uchovávajú automaticky ( „súbory Cookies“)
Keď užívateľ navštívi webovú stránku spoločnosti, spoločnosť môže zo zariadenia užívateľa automaticky zbierať osobné údaje návštevníkov webovej stránky (nazývané „súbory Cookies“). Informácie uložené v súboroch Cookies môže server servisu spoločnosti prečítať pri opätovnom
spojení s týmto počítačom. Využívaním stránky zadávate súhlas s umiestnením súborov Cookies v zariadení cieľového používateľa. Každý užívateľ má možnosť vypnúť súbory Cookies a vykonať príslušnú konfiguráciu prehliadača.

Súbory Cookies obsahujú okrem iného nasledujúce údaje:

 • verejnú IP adresu počítača, z ktorého bol odoslaný dotaz;
 • informácie o type operačného systému používateľa;
 • informácie o prehliadači používateľa;
 • navštevované stránky používateľa a dobu, ktorý na každej z nich strávi.

Súbory Cookies neobsahujú žiadne identifikačné údaje osoby navštevujúcej internetovú stránku ani ďalšie informácie zhromaždené od užívateľov.

Využitie súborov Cookies

Zhromaždené súbory Cookies spoločnosť uchováva maximálne jeden rok výhradne pre pomocné účely, ktoré slúžia na spravovanie internetovej stránky. Ich informácie sa sprístupňujú len osobám oprávneným spravovať stránku. Spoločnosť využíva súbory Cookies len na štatistické účely a na prispôsobenie obsahu a skladby internetovej stránky pre potreby užívateľov, ktorí ju navštevujú.

Odkazy na iné stránky

Na internetovej stránke spoločnosti sa nachádzajú aj odkazy na ďalšie internetové stránky. Pravidlá využívania internetových stránok a zachovanie súkromia používateľov stránok, na ktoré bude užívateľ presmerovaný prostredníctvom odkazu, sú uvedené na týchto stránkach.

Bezpečnosť informácií

Spoločnosť využíva príslušné technické a organizačné prostriedky, aby osobné údaje užívateľov boli bezpečné, vrátane zabezpečenia osobných údajov pred zneužitím, stratou a zničením. Pre zaistenie bezpečnosti osobných údajov užívateľa boli zavedené príslušné personálne, organizačné a technické opatrenia.

Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

Spoločnosť môže zmeniť platné zásady ochrany osobných údajov, predovšetkým na účely ich prispôsobenia k požiadavkám uvedeným platnými právnymi predpismi. O vykonaných zmenách informuje na internetovej stránke www.potichu.sk.

Kontaktné údaje

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to buď poslaním e-mailu na adresu:
info@potichu.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na
korešpondenčnú adresu: Potichu s. r. o., Kladnianska 34, 821 05 Bratislava, Slovensko.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – užívateľ môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Viac informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo získať osobné údaje podľa § 21 odseku 4 zákona o ochrane osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Týmto sa Potichu s. r. o. ako prevádzkovateľ zaväzuje, že bude s Vašimi všetkými osobnými údajmi zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Potichu s. r. o., vyhlasuje, že Vaše osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel a že bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené pri jednotlivých informačných systémoch osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.